Види перевірок для Юридичних і Фізичних осіб

На нашому сайті Ви маєте можливість ознайомитися із системами оподаткування питаннями оптимізації та мінімізації, податкового планування. Можливо у Вас склалося враження, що застосовувати різні методи податкового планування і оптимізувати податкове навантаження досить просто. Просто лише тоді, коли не думати про наслідки і випустити з уваги, що існують камеральні, планові і позапланові, виїзні та невиїзні перевірки, і, як наслідок – штрафні санкції контролюючих органів.

На даній сторінці сайту, ми пропонуємо Вам ознайомитися з існуючими видами перевірок. Види перевірок затверджені в (ст. 75 ПКУ).

На сьогодні в Податковому Кодексі України затверджено 3 основних види перевірок:

Основні види перевірок:    

1. Камеральна

      2. Документальна

3. Фактична

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами податкової служби у порядку, встановленому Податковим Кодексом України (далі ПКУ), а проведення фактичних перевірок регулюється крім ще ПКУ ще й іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи податкової служби.

Документальні виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням суб'єкта перевірки або за місцем розташування об'єкта, де здійснюється діяльність, а документальні невиїзні – у приміщенні органу податкової служби.

Фактичні перевірки проводяться без попередження суб'єкта господарювання з виїздом на місце фактичного здійснення діяльності (магазин, ресторан, перукарня та ін).

Камеральна перевірка

Згідно ст. 75.1.1. ПКУ камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Таку перевірку проводять без додаткового спеціального рішення та направлення на перевірку. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність. Згідно ст. 76.2. ПКУ, згоди платника податків на перевірку та його присутність під час проведення перевірки не обов'язкова.

Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 ПКУ. За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному (ст. 42 Податкового Кодексу України )
На відміну від камеральних перевірок, документальні перевірки є більш великими, що підтверджується наявністю декількох різновидів документальних перевірок. При документальних перевірках перевіряється своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного й іншого законодавства, дотримання роботодавцем норм закону, що регулюють укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками.

Документальна перевірка

Документальною вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем трудового законодавства.

Документальні перевірки проводяться на підставі податкових декларацій, фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів, а також отриманих в установленому законом порядку органом податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальні перевірки поділяються на планові та позапланові, виїзні та невиїзні.

Документальна планова перевірка

Документальна планова перевірка - це здійснювана у відповідності за заздалегідь затвердженим планом перевірка документів, що містять інформацію, яка становить інтерес для податкових органів. Причому при проведенні цього виду перевірок перевіряється не лише дотримання податкового, але і валютного, трудового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкову службу.

Характерними особливостями планової перевірки є наступні чинники (ст. 77 ПКУ)

 

 • періодичність проведення таких перевірок визначається залежно від ступеня ризику (високий, середній, незначний) діяльності платника податків (далі — платника податків, СПД). При незначному ризику перевірка здійснюється не частіше одного разу на три роки, при середньому — одного разу в два роки, при високому — одного разу в рік.
 • письмове повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності із зазначенням дати початку та закінчення проведення перевірки, не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку. Повідомленням вважається вручення під розписку або направлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки.
 • перевірка проходить за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності чи за місцем розташування об'єкта власності, щодо якого її проводять;
 • планові документальні перевірки різних контролюючих органів у звітному періоді повинні проводитися одночасно;
 • перед початком проведення перевірки посадові особи органу податкової служби повинні пред'явити: направлення на проведення перевірки за підписом керівника з печаткою органу податкової служби, копію наказу про проведення перевірки, службове посвідчення. Відсутність зазначених документів або їх неналежне оформлення, є підставою для недопущення посадових осіб до перевірки;
 • посадові особи платника податку, який перевіряється зобов'язані ознайомитися з напрямком, і розписатися у ньому. У разі відмови складається акт про відмову від підпису у направленні на перевірку. Такий акт є підставою для початку перевірки.
 • платники податків мають право надати заперечення на акт (довідку) про проведення перевірки;
 • тривалість перевірки визначається в залежності від величини платника податків:
  • для великих платників податків — 30 днів (може бути продовжений на 15 днів рішенням податкової служби),
  • для малих — 10 (з можливим продовженням до 5 днів),
  • для інших — 20 (з можливим продовженням до 10 днів);
 • проведення перевірки не повинно порушувати нормального режиму роботи платника податків;
 • результати перевірки оформлюються актом або довідкою. Якщо є порушення — складається акт, якщо немає — довідка. Дані документи підписуються людиною, яка перевіряє і платником податків (його представником, посадовою особою). Один примірник акта (довідки) вручається платнику податків під розписку. При наявності заперечень платник податків має право надати заперечення на акт (довідку) про проведення перевірки.

Подробиці проведення, оформлення документальної планової перевірки, а також надання документів платниками податків визначені у ст. ст. 77, 85, 86 ПК. Порядок формування та затвердження плану-графіка таких перевірок встановлюється податковою службою.

Документальна позапланова виїзна перевірка

Документальна позапланова виїзна перевірка (ст. 78 ПКУ) - назва перевірки говорить сама за себе. Даний вид перевірки проводиться без наявності попереднього плану, проводять виключно за наявності хоча б однієї з перелічених обставин:

 • виявлення фактів, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного чи іншого законодавства України, контроль за яким покладений на органи податкової служби. Проводиться перевірка у разі, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит співробітників податкової протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;
 • порушення платником податків термінів подачі звітності або строків сплати податків і зборів;
 • подання платником податку уточнюючого розрахунку за період, який вже перевірявся податковою службою;
 • виявлено недостовірність даних у звітності, яка не пояснена платником податків протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту з податкової служби;
 • платником податків подано заперечення на акт перевірки або скаргу на прийняте податкове повідомлення-рішення. Така перевірка проводиться виключно в межах предмета оскарження;
 • розпочато процедуру банкрутства, закриття, реорганізації, припинення суб'єкта господарювання;
 • отримано постанову суду, органу дізнання, слідчого, прокурора про призначення перевірки;
 • вищестоящим податковим органом виявлено порушення при проведенні перевірки платника податку нижчестоящим органом податкової служби та відносно службових осіб нижчестоящого органу розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу і т. д.

Весь список підстав для проведення позапланової перевірки зазначено в ст. 78.1. Податкового Кодексу України.

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ стосовно суб'єкта, що перевіряється.

Документальна позапланова перевірка

Документальна позапланова перевірка проводиться на підставі наказу керівника органу податкової служби з обов'язковим врученням копії наказу під розписку до початку перевірки. Порядок проведення, оформлення документальної планової перевірки, а також надання документів платниками податків визначені у ст. ст. 77, 85, 86 ПКУ.

Тривалість перевірки визначається в залежності від величини платника податків:

• для великих платників податків — 15 робочих днів (може бути продовжений за рішенням керівника органу ДПС на 10 робочих днів)

• для суб'єктів малого підприємництва — 5 робочих днів (продовження до 2 робочих днів)

• інших — 10 робочих днів (продовження до 5 робочих днів),

• для підприємців, які не мають найманих працівників (при умовах, встановлених ст. 82.2. ПКУ) – 3 робочих дні (продовження до 2 робочих днів),

Результати перевірки оформлюються актом або довідкою. Якщо є порушення — складається акт, якщо немає — довідка. Дані документи підписуються перевіряючим і платником податків (його представником, посадовою особою). Один примірник акта (довідки) вручається платнику податків під розписку. При наявності заперечень платник податків має право надати заперечення на акт (довідку) про проведення перевірки.

Документальна виїзна перевірка

Документальна виїзна перевірка здійснюється за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальна невиїзна перевірка

Документальна невиїзна перевірка (ст. 79 ПКУ) – перевірка, яка проводиться у приміщенні органу податкової служби. Даний вид податкової перевірки здійснюється у разі прийняття керівником органу податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених у ст. 77 та 78 ПКУ.

Документальна невиїзна перевірка проводиться на підставі зазначених у (п. 75.1.2. ПКУ) документів та даних, наданих платником податків (податкових декларацій, фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів).

З 1 січня 2013 р. з'явився окремий підвид документальних невиїзних перевірок – документальна невиїзна позапланова електронна перевірка (далі по тексту електронна перевірка).

Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка

Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка – проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 Кодексу. Заява надається в податкову службу за 10 календарних днів до планованого початку перевірки.

Даний підвид документальних перевірок новий і тільки впроваджується. Впровадження електронних перевірок передбачається поетапно:

 • для платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності перевірки впроваджуються з 1 січня 2014 року;
 • для суб'єктів господарювання мікро -, малого та середнього бізнесу — з 1 січня 2015 року;
 • інших платників податків - з 1 січня 2016 року.

Основна перевага електронної перевірки складається в тому, що за результатами перевірки платник податків має право надати уточнену декларацію зі сплатою штрафу в розмірі 3% від недоплати та пені без додаткових штрафних санкцій, що нараховуються співробітниками податкової служби.

У разі незгоди з результатами перевірки, платник має право оскаржити її результати в загальному порядку.

Сьогодні податковими органами електронна перевірка позиціонується як особливий сервіс безкоштовного податкового аудиту для платників податків. Як буде насправді — побачимо в найближчому майбутньому.

Документальна позапланова невиїзна

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно на підставі наказу керівника органу податкової служби і за умови повідомлення платника податків про проведення перевірки. Повідомленням вважається направлення платнику податків рекомендованого листа з повідомленням про вручення або вручення йому (або представнику) під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Присутність платника податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.

Фактична податкова перевірка

Фактична податкова перевірка (ст. 80 ПКУ) – перевірка, яка проводиться за місцем провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Вона здійснюється податковими органами щодо порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотримання трудового законодавства. Органам податкової служби надається право проводити контрольні розрахункові операції (контрольні закупівлі) перед проведенням перевірки щодо дотримання платниками податків порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

 • при виявленні під час перевірок інших платників податків фактів можливого порушення суб'єктом господарювання законодавства щодо здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, щодо виробництва та обігу підакцизних товарів або при одержанні інформації про подібні правопорушення від державних та інших органів місцевого самоврядування;
 • при письмовому зверненні покупця (споживача) про порушення платником податків порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
 • у разі неподання суб'єктом господарювання в установлений законом термін звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
 • при отримання контролюючими органами інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також цільового використання спирту платниками податків.
 • інші випадки, зазначені в (ст. 80 ПКУ).

Аналіз підстав для проведення фактичних перевірок говорить про те, що при дотриманні законодавства, що регулює порядок ведення розрахункових і касових операцій, ймовірність проведення фактичної перевірки податківцями значно знижується.

Звертаємо увагу, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. Вона проводиться на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, який повинен бути підписаний керівником і скріплений печаткою. Копія наказу надається платнику податків або посадовій/уповноваженій особі платника податків до початку проведення перевірки.

При пред'явленні направлення платнику податків або його службовим особам (його представникам або особам, які безпосередньо проводять розрахункові операції) останні повинні розписатися у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення з направленням. У разі відмови підписувати направлення, перевіряючими складається акт, який є підставою для початку проведення перевірки. Окремий акт складається також у разі відмови платника податків у допуску перевіряючих до проведення перевірки.

Фактична перевірка повинна проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, який повинен бути підписаний керівником і скріплений печаткою. Копія наказу надається платнику податків або посадовій/уповноваженій особі платника податків до початку проведення перевірки.

При пред'явленні направлення платнику податків або його службовим особам (його представникам або особам, які безпосередньо проводять розрахункові операції) останні повинні розписатися у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення з напрямком. У разі відмови підписувати напрямок перевіряючими, складається акт, який є підставою для початку проведення перевірки. Окремий акт складається також у разі відмови платника податків у допуску перевіряючих до проведення перевірки.

Фактична перевірка може проводитися двома і більше посадовими особами у присутності посадових осіб платника податків, його представника або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.

Під час проведення фактичної перевірки може проводитися хронометраж господарських операцій, за результатами якого складається довідка.

Тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб. Проте термін може бути збільшено додатково на 5 діб за рішенням керівника податкового органу.

Ознайомившись з видами перевірок, закономірно виникає питання: «що робити, якщо прийдуть з перевіркою?». Створити універсальну інструкцію при будь-якій перевірці складно, але запастися необхідним запасом знань просто необхідно. Звертайтеся, ми порекомендуємо необхідні перші дії при появі співробітників податкової служби з метою проведення планової та позапланової перевірки, розробимо необхідні інструкції для Ваших співробітників.

Дивіться сторінку «Правила поведінки при податковій перевірці».

 

Останні новини
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РР...
Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО до 2023 року!

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО! Вже з 2022 року всі платники [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]