Відповідальність директора

Юридична відповідальність директора

Пропонуємо Вашому розгляду цікаву сторінку про відповідальність директорів. Ми сподіваємося, що вона буде цікава директорам і керівникам різного рівня. Оскільки, відповідальність, відповідно до займаної посади, більшою чи меншою мірою стосується кожного.

Юридичну відповідальність прийнято розділяти на:

Дисциплінарна відповідальність

Цей вид відповідальності у вигляді зауваження, догани, суворої догани або звільнення з роботи (так звані дисциплінарні стягнення) застосовують за порушення трудової дисципліни (трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій і т. п.). Покладається на працівника адміністрацією підприємства відповідно до трудового законодавства. Застосувати дисциплінарне стягнення до директора вправі тільки власник або уповноважений ним орган, який прийняв його на роботу (обрав, затвердив і призначив на посаду). Наприклад, в приватному підприємстві це засновник, у товаристві з обмеженою відповідальністю - загальні збори учасників, в акціонерному суспільстві - тільки загальні збори акціонерів. Однак названий орган повинен зажадати від провинившогося директора письмове пояснення, а при виборі виду стягнення оцінити ступінь тяжкості вчиненої дії, обставини, за яких зроблена ця дія, величину збитку.

Дисциплінарне стягнення застосовують не пізніше одного місяця з дня виявлення порушення (час відпустки або відсутність на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не вважають) і не пізніше шести місяців з дня вчинення. Оголошують його розпорядженням (протоколом) повноважного органу під розпис.

Говорячи про дисциплінарні стягнення, не можна пройти повз матеріальної відповідальності директора в рамках трудових відносин. Припустимо, через некомпетентного управління підприємством йому завдано матеріальних збитків. Яка відповідальність директора в такій ситуації? Щоб відповісти, давайте згадаємо: найманий працівник (яким є директор) згідно Кодексу Законів про Працю несе обмежену матеріальну відповідальність або повну. Обмежена матеріальна відповідальність полягає в тому, що директор відповідає в межах свого середньомісячного заробітку. Таку відповідальність несе директор за заподіяну підприємству шкоду у вигляді: неправильної постановки обліку зберігання товарно-матеріальних цінностей, випуску недоброякісної продукції, розкрадання, знищення і псування товарно-матеріальних цінностей і інше.

Директора можуть притягнути до повної матеріальної відповідальності, лише у випадках, обумовлених у Кодексі Законів про Працю, а саме:

 1. між працівником і підприємством укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність працівника за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;
 2. майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
 3. збитків завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (наприклад, крадіжка);
 4. збитків завдано працівником у нетверезому стані;
 5. шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням цінностей;
 6. на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;
 7. збитків завдано не при виконанні трудових обов'язків;
 8. службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
 9. керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України і місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Адміністративна відповідальність

Охоплює дуже широке коло суспільних відносин - починаючи з охорони праці та природи, закінчуючи сферою торгівлі і транспорту. Тому й санкції підчас можуть бути вельми серйозні. Їх застосування в основному регулює Кодекс про адміністративні правопорушення. Посадові особи несуть адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням встановлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, охорони природи, здоров'я населення та т.д. Не всяке діяння буде адміністративним правопорушенням, а лише суспільно небезпечне, винне (умисна або необережна), протиправне і карне. Для кваліфікації правопорушення як адміністративного необхідного склад: об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона правопорушення, суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення. Про адміністративну відповідальність не може бути й мови, якщо хоча б один з чотирьох перерахованих елементів відсутній або не відповідає Кодексу про адміністративні правопорушення.

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

 • попередження;
 • штраф;
 • оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 • конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
 • позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові;
 • виправні роботи;
 • адміністративний арешт.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше двох місяців з дня вчинення разового правопорушення. Якщо ж правопорушення котре триває, тоді не пізніше двох місяців з дня його виявлення. Наприклад, таким можна вважати заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Алгоритм провадження у справах про адміністративні порушення полягає в наступному: спочатку уповноважена особа обов'язково складає протокол про адміністративне правопорушення, після протокол передають органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне порушення. Зазвичай це має бути зроблено в 15-денний термін з дня отримання справи, для деяких адміністративних порушень - ще швидше. Після розгляду справи виносять постанову по справі про адміністративне порушення: накласти адміністративне стягнення, застосувати заходи впливу, або ж закрити справу. Постанова має бути звернена до стягнення протягом 3-х місяців з дня винесення, пізніше воно втрачає силу. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту винесення, подавши скаргу до суду. Рішення суду остаточне, оскарженню в порядку здійснення провадження у справі про адміністративні порушення не підлягає.

Зверніть увагу, притягнення до дисциплінарної відповідальності не виключає одночасного застосування адміністративного стягнення.

Цивільно-правова відповідальність

Цей вид відповідальності зазвичай полягає в тому, що до порушника застосовують примусове виконання зобов'язань в натурі, різні майнові санкції, а також вимоги відшкодування майнових збитків та моральної шкоди. Відповідальність може наступати у формі відшкодування збитків, сплати неустойки, втрати завдатку і т.д.

Відповідальність з цивільного права настає за правопорушення, тобто дія (або бездіяльність), що порушує вимоги закону або договору. Зокрема, у разі порушення однією особою майнових чи особистих немайнових прав іншої особи, невиконання або неналежного виконання особою покладених на нього законом або договором обов'язків, при зловживанні цивільними правами (здійснення права в протиріччі з його призначенням). Правопорушення завжди індивідуально. Але все одно можна виділити деякі загальні (типові) умови, які присутні, як правило, при будь-якому цивільному правопорушення, і спеціальні умови, властиві певному (конкретному) виду цивільних правопорушень.
Принципи цивільно-правової відповідальності:

 • невідворотність відповідальності;
 • індивідуалізація (тобто відповідальність настає з урахуванням ступеня небезпеки делікту, форми вини порушника та інших фактів);
 • повне відшкодування шкоди.

Зверніть увагу, директор, як посадова особа підприємства не може її нести, оскільки ст. 2 Цивільного Кодексу України відносить до учасників цивільних відносин юридичних і фізичних осіб (Громадян України, іноземців та осіб без громадянства).

Тому нести тягар цивільно-правової відповідальності директор може лише як звичайний громадянин. Наприклад, коли він виступає стороною в якому-небудь договорі або засновником відповідного господарського товариства, або заподіяв шкоду власним джерелом підвищеної небезпеки.

Сукупність загальних, типових умов, наявність яких необхідна для покладання відповідальності на порушника цивільних прав та обов'язків і які в різних поєднаннях зустрічаються при будь-якому цивільному правопорушенні, називають складом цивільного правопорушення. Ці умови такі:

 • протиправне порушення особою покладених на нього обов'язків і суб'єктивних прав інших осіб;
 • наявність шкоди або збитків;
 • причинний зв'язок між протиправною поведінкою правопорушника і наступними шкідливими наслідками;
 • вина правопорушника.

Кримінальна відповідальність

З розглянутих видів відповідальності, кримінальна - безперечно, сама сувора. Вона передбачає різноманітні види покарань, починаючи від штрафу і закінчуючи позбавленням волі, залежно від тяжкості злочину.

Директор може нести кримінальну відповідальність і як проста фізична особа, і як посадова. У даному випадку, нас більше цікавить - як посадова особа. Службовими особами вважають тих, хто постійно або тимчасово здійснює функції представників влади, а також займає постійно чи тимчасово на підприємствах (в установах чи організаціях), незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконує такі обов'язки, маючи спеціальні повноваження. Розуміється, ця категорія осіб несе відповідальність за злочини у сфері службової діяльності.

До кримінальної відповідальності посадові особи можуть бути притягнуті у разі:

 • здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, а також подання держреєстратору завідомо неправдивих відомостей;
 • здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов'язково;
 • здійснення підприємницької діяльності з порушенням ліцензійних вимог і умов, якщо це діяння заподіяло великий збиток громадянам, організаціям або державі або пов'язане з отриманням доходу у великому розмірі;
 • незаконного розголошення або використання відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, без згоди їх власника особою, якій вона була довірена або стала відома по службі або роботі;
 • ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації шляхом неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких відповідно до законодавства України про податки і збори є обов'язковим, або шляхом включення в податкову декларацію або такі документи завідомо неправдивих відомостей, вчинене у великому розмірі ;
 • невиплати понад двох місяців заробітної плати, пенсій, стипендій, допоміг та інших встановлених законом виплат, здійснена керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності з корисливої або іншої особистої зацікавленості (якщо невиплата зарплати відбувається у зв'язку з важким фінансовим становищем підприємства, то покарання директор не понесе);
 • необґрунтовану відмову в прийомі на роботу або необґрунтоване звільнення жінки за мотивами її вагітності, а одно необґрунтовану відмову в прийомі на роботу або необґрунтоване звільнення з роботи жінки, яка має дітей віком до трьох років, з цих мотивів;
 • порушення правил техніки безпеки або інших правил охорони праці, здійснене особою, на якому лежали обов'язки з дотримання цих правил, якщо це спричинило по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, що призвело з необережності смерть людини. (Відповідальність директора за дане порушення настає у разі якщо він не усунув відоме йому порушення правил охорони праці, не забезпечив дотримання правил при проведенні конкретних робіт або дали вказівку, що суперечить правилам).

Підставою для притягнення до кримінальної відповідальності є вчинення особою такої дії чи бездіяльності, яке Кримінальний Кодекс вважає злочином. Злочинність діяння - визначає наявність складу злочину. У складі злочину виділяють чотири елементи:

 • об'єкт (те, чого злочин заподіяло шкоду або завдало збитків);
 • об'єктивну сторону (те, в чому виражається злочин у зовнішньому світі, тобто діяння особи, наслідки і причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечним наслідком);
 • суб'єкт (особа, яка вчинила злочин);
 • суб'єктивну сторону (її обов'язкова ознака - вина, форма якої - умисел або необережність, а необов'язкові ознаки - мотив і мета злочину).

Зазвичай першопричиною для порушення кримінальної справи є акт документальної перевірки та додана до нього податкова звітність (декларації, звіти, розрахунки та ін.), яка свідчить про несплату податків і зборів. Але щоб притягнути до відповідальності директора підприємства, потрібно встановити склад злочину. Крім зазначених вище елементів злочину, в будь-якому випадку важливий ще один - предмет злочину. На відміну від об'єкта (суспільні відносини), він є річчю, тобто частиною матеріального світу, наявність якого впливає на кваліфікацію злочину.
Отже, об'єктом злочину буде встановлений законодавством порядок оподаткування фізичних іюридичних осіб, а предметом - податки і збори (обов'язкові платежі), які входять до систему оподаткування.... Поняття податків і зборів, а також їх врахували Податковий Кодекс України. Звідси перший висновок: якщо податки та / або збори (обов'язкові платежі) в ньому не записані, немає предмета злочину, а значить - і кримінальної відповідальності по розглянутій статті.

Об'єктивну сторону злочину який нас цікавить характеризують відразу три ознаки:

 • по-перше, діяння - наприклад, заниження об'єкта оподаткування, тобто дія або бездіяльність, в якому висловлюється ухилення від сплати податків;
 • по-друге, наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджету або державного цільового фонду коштів у значних (великих, особливо великих) розмірах.

Зверніть увагу, мова йде про фактичне ненадходження грошових коштів. Чому це так важливо? Припустимо, на підприємстві пройшла планова перевірка, За її результатами донараховано податок на прибуток. Поки юридична особа займається оскарженням податкового повідомлення-рішення, документи потрапляють до податкової міліції, а та порушує кримінальну справу. У такому випадку, порушення кримінальної справи буде незаконно. У разі адміністративного та судового оскарження податкові вимоги з податку, що оскаржується не направляють, а сума податкового зобов'язання вважається неузгодженою. Отже, підприємство не зобов'язане сплачувати податок до бюджету, тому факту несплати податку теж немає, і тим більше - ухилення від сплати податків. Значить, немає складу злочину, що виключає кримінальну відповідальність. В описаній ситуації слід подати до суду скаргу про скасування постанови про порушення кримінальної справи.

Ще один істотний нюанс. Щоб кваліфікувати діяння з ухилення від сплати податків як злочинне, сума фактичного ненадходження повинна скласти значний розмір: великий чи особливо великий.

 • по-третє, обов'язково повинен бути причинний зв'язок між діянням і наслідками.

Суб'єктивна сторона аналізованого злочину характеризується тільки наміром. Це означає, що особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала суспільно небезпечні наслідки, бажала або свідомо їх допускала. Підтвердити умисел може, наприклад, складання та використання директором підроблених документів або, скажімо, заниження ним обсягу продажів товарів (послуг). Якщо умисел директора не доведений, відповідальність виключається.

Суб'єкт злочину - це в першу чергу службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Для законного залучення директора до кримінальної відповідальності необхідна наявність низки суттєвих умов. І перш за все, треба ще довести провину директора як посадової особи, тобто обов'язково наявність складу злочину, передбаченого тією чи іншою статтею кримінального кодексу.

Незаперечно, що директор несе відповідальність за здійснювану підприємницьку діяльність, за дотримання норм чинного законодавства України, за сплату податків та обов'язкових платежів до бюджету, а також за ряд інших питань які прямо або побічно стосуються діяльності підприємства. Невірне тлумачення, невиконання вимог, повне або часткове ігнорування норм законодавства, тягне за собою відповідальність. У законодавстві зазначається неузгодженість норм нормативно-правових актів, так звані білі плями і різного роду колізії. Мінливість і складність, нестабільність податкового законодавства, недосконалість податкового кодексу, і ряд інших причин змушують директорів, підприємців, власників підприємств і організацій звертатися до зовнішніх консультантів. Своєчасна консультація бухгалтера, юриста, фінансиста, які мають необхідний рівень спеціалізації і великий практичний досвід, дозволяє уникнути ситуацій, що тягнуть за собою юридичну відповідальність. Якщо Ви відчуваєте невпевненість у своїх знаннях, брак практичного досвіду, радимо звертатися до фахівців, щоб бути впевненими в обґрунтованості прийнятих рішень.

Компанія «Аудит. Бухгалтерія. Аутсорсинг » готова запропонувати свої послуги постановки і відновлення обліку, бухгалтерські послуги і аудиторські послуги. Здійснити податкове планування та оптимізацію Вашої діяльності, обґрунтувати Ваші рішення правовими нормами законодавства України.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

 

 

Останні новини
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про...
Який штраф Вас чекає якщо не подати декларації про доходи?

Який штраф, якщо не подати декларації про доходи?! Податкова декларація подаєтьс [ ... ]

Перереєстрація ПРРО, як здійснити?...
Перереєстрація ПРРО, як здійснити?

Перереєстрація ПРРО! Як інформує ДПС, відповідно до п. 8 розділу II Порядку реєстр [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 рок...
Зміни в проведенні податкових перевірок з 2022 року!

Зміни в проведенні податкових перевірок! ДПС повідомили, що Законом України від  [ ... ]

Коли не потрібно застосовувати РРО?...
Коли не потрібно застосовувати РРО?

Коли не потрібно РРО! Відповідно з пунктом 14 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 р. №265/9 [ ... ]

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!...
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! bsp;... ]

Порядок ведення товарного обліку для ФОП!...
Порядок ведення товарного обліку для ФОП!

Порядок ведення товарного обліку! Порядок набирає чинності через 10 днів з дня йо [ ... ]

ПРРО та як його вибрати?
ПРРО та як його вибрати?

ПРРО та як його вибрати? ПРРО є програмним реєстратором розрахункових операцій,  [ ... ]

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РР...
Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО до 2023 року!

Пропонують відтермінувати тотальну фіскалізацію РРО! Вже з 2022 року всі платники [ ... ]

Популярні публікації
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2021 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2021 роціsp;]

Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при...
Які наслідки, якщо відсутні первинні документи при перевірці за місцем реалізації товарів?

Штрафи за відсутність первинних документів! Відповідно частини другої t19" target="_blank" rel="noindex">статті 19  [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2022 рік!

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2022 роціsp;]

Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення...
Декларація ПДВ-2021 всі нюанси заповнення

Декларація ПДВ-2021! Процес заповнення декларації з ПДВ в Україні пов'язаний з мак [ ... ]

Як правильно вести Головну книгу?...
Як правильно вести Головну книгу?

Як вести Головну книгу? 21 липня 2021 року Міністерство фінансів України видало нак [ ... ]

Строки давності для застосування штрафів!...
Строки давності для застосування штрафів!

Строки давності штрафів! Граничним строком застосування штрафних санкцій (штра [ ... ]

Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!...
Заповнення нульової декларації з ПДВ 2021!

Нульова декларація з ПДВ 2021! З початку весни поточного року вступили в силу онов [ ... ]

Штрафи за трудовим законодавством 2021!...
Штрафи за трудовим законодавством 2021!

Штрафи за трудовим законодавством На законодавчому рівні в Україні від мінімал [ ... ]

Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!...
Штрафи за неофіційне працевлаштування працівників!

Штрафи за тіньових працівників! Держпраці розповідає, що заходи до притягнення  [ ... ]