Податкове планування для Юридичних і Фізичних осіб

Податкове планування, або як планувати податки

При діючому сьогодні податковому законодавстві і занадто високому податковому тиску податкове планування стає вкрай необхідним для юридичних і фізичних осіб. Не знаючи окремих податкових законів і всього декількох підзаконних актів, можна здійснити ряд начебто прибуткових, на перший погляд, операцій. Однак після вирахування всіх податків і платежів, які слід сплатити до бюджетів різних рівнів, такі господарські операції можуть виявитися в кращому випадку не зовсім прибутковими, а в гіршому - взагалі збитковими. Щоб не опинитися в подібній ситуації, радимо оптимально використовувати у своїй діяльності податкове планування.

 

 Як використовувати податкове планування? Наведемо приклад. Перш, ніж приступити до здійснення тієї чи іншої господарської операції, рекомендуємо Вам попередньо провести розрахунок податків, зборів та інших платежів, що підлягатимуть сплаті після чи під час здійснення тих чи інших операцій. Це дозволить Вам оцінити вплив податкових платежів на зменшення прибутку або з'ясувати, чи отримаєте Ви прибуток після сплати всіх податків. Іншими словами, слід визначити, чи доцільно взагалі проводити ту чи іншу операцію, якщо сплачені податки не покриються отриманими від неї прибутками.

Вище нами наведено приклад примітивного початкового рівня податкового планування. Він не дає значного ефекту для зменшення податкового тиску, а тільки дозволяє передбачити за певних умов можливий результат.

Існують декілька рівнів податкового планування:

«Уміння правильно сплачувати податки».

Щоб використовувати планування цього рівня, платнику податків необхідно вивчити податкові закони і навчитися своєчасно і правильно сплачувати податкові платежі. Що він повинен знати, щоб правильно нарахувати той чи інший податок? Систему і об'єкт оподаткування. Ставку податку. Джерело і строки сплати. Питання дотримання термінів сплати податків (зборів) та подання звітності вирішується просто: повісьте над столом податковий календар, і Ви будете пам'ятати терміни надання платіжних документів до банківської установи і податкову звітність.

Приймаючи рішення про здійснення будь-якої фінансової операції, уважно вивчіть законодавче поле й ніколи не керуйтеся чутками чи сторонніми порадами - для Вас мають бути значущими тільки діючі нормативні документи.

«Сплачувати оптимально»

Щоб використовувати планування на даному рівні, потрібно навчитися оптимально сплачувати податкові та неподаткові платежі (планувати співвідношення доходів і витрат в одному податковому періоді, уникати дебіторської заборгованості, тобто НЕ сплачувати зайвого), аналізувати фінансовий стан фірми.

«Сплачувати мінімально»

Платнику податків - потрібно навчитися сплачувати податки і платежі мінімально, використовуючи законні методи зменшення податкового тиску.

Зверніть увагу, незалежно від того, що існують кілька рівнів податкового планування, суб'єкти підприємницької діяльності все планування в більшості випадків зводять до мінімізації платежів. Причиною тому служить ряд факторів: низький рівень податкової культури платників податків; високий рівень податкового тиску в порівнянні з іншими країнами мінливість і складність і нестабільність податкового законодавства, постійне його зміна, відсутність податкового кодексу та ряд інших причин.

Виділяють три шляхи скорочення податкових платежів:

Ухилення від сплати податків

Ухилення від сплати податків (Tax evasion) - нелегальний шлях зменшення своїх податкових зобов'язань за податковими платежами, засноване на свідомій, кримінально карній дії згідно з Кримінальним Кодексом України. Воно базується на використанні методів приховування доходів і майна від податкових органів, створення фіктивних витрат, а також навмисного (умисного) спотворення бухгалтерської та податкової звітності. Легальної можливості «ухилитися від податків» не існує. Будь-які цілеспрямовані дії суб'єкта, що порушують законодавство, в результаті яких бюджет так чи інакше недоотримує  належні йому за законом суми податків, - ущербні і нелегальні, і ведуть до настання податкової або кримінальної відповідальності.

Існує декілька поширених способів ухилення від податків, які за своєю природою нелегальні. Найпоширенішим є спосіб неоприбуткування виручки і товарно-матеріальних цінностей, наприклад продаж за готівку неврахованого товару. Ще один спосіб - діяльність фірми без реєстрації.

Ключова особливість схем відходу від податків, заснованих на неврахованому готівковому обороті, полягає в систематичному використанні фіктивних операцій:

  1. «Переведення в готівку» або обмін офіційно зароблених безготівкових грошей, що знаходяться на розрахунковому рахунку в банку, на невраховану готівку. Йдеться про укладення фіктивного договору на виконання робіт або надання послуг. Таким чином, підприємство йде від податків з зарплати і розподілу прибутку і отримує невраховані готівкові, які зазвичай використовуються для виплат «чорної» зарплати працівникам, для формування особистих доходів менеджерів і власників відповідних підприємств платників податків, а також на «відкати» представникам великих клієнтів за вигідні замовлення і т. д.
  2. «Обезготівкування», або обмін неофіційно зароблених готівкових грошей на безготівкові гроші, легально зараховуються на рахунок відповідної фірми. Це ідентично поняттю «відмивання грошей». При цьому укладається два контракти - один на придбання спеціальної фірмою товару в оптовика, інший на поставку цього ж товару роздрібному торговцю. Обидва контракта є фіктивними, оскільки товар насправді передається оптовиком безпосередньо роздрібному торговцю.

Уникнення податків

Уникнення податків (Tax avoidance) - мінімізація зобов'язань законним використанням колізій і недоробок нормативних законодавчих актів; при цьому платник податків повністю розкриває свою облікову та звітну інформацію податковим органам. Цей метод дозволяє надалі досить успішно оспорювати в суді претензії податкових органів до обраної податкової політики, ґрунтуючись на принципі «що не заборонено законом, то дозволено». Цей спосіб, з юридичної точки зору, не передбачає порушення законних інтересів бюджету. Правда, уникення податків несе в собі додаткові ризики, пов'язані з величезними труднощами на шляху судових тяжб з податковими органами.

Відомо, що в Україні стосовно до платника податків діє «принцип презумпції правоти». Всі непереборні сумніви, суперечності і неясності законодавчих актів про податки тлумачаться на користь платника податків. Хоча уникнути податків і представляється настільки привабливим, хоча й існує принцип презумпції правоти, але на практиці платник податків повинен налагоджувати «доступні, родинні» відносини з податковою інспекцією. В іншому випадку доказ своєї правоти може обернутися занадто дорого.

Податкове планування

Податкове планування (Tax planning) - легальний шлях зменшення податкових зобов'язань. Він заснований на використанні можливостей, наданих податковим законодавством, шляхом коригування своєї діяльності та методів ведення обліку. Під ним мається на увазі цілеспрямована діяльність платника податків, орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів до бюджету.

Податкове планування є однією з головних складових частин процесу фінансового планування. Відбувається попередній розрахунок можливих альтернатив щодо сум податків та обов'язкових платежів за результатами загальної діяльності або стосовно конкретної угоди (проекту). Розрахунок здійснюють залежно від різних правових форм реалізації. Податкове планування доступно будь-якому, але здійснювати його слід на стадії планування окремо взятої господарської операції, а не після її завершення.

Розрізняють зовнішнє і внутрішнє податкове планування

Методи зовнішнього планування

Зовнішнє планування може проводитися декількома методами:

  • заміни податкового суб'єкта
  • заміни виду діяльності
  • заміни податкової юрисдикції.

Метод заміни податкового суб'єкта ґрунтується на використанні в цілях податкової оптимізації такої організаційно-правової форми ведення бізнесу, щодо якої діє більш сприятливий режим оподаткування. Так, наприклад, включення в бізнес-схему «неприбуткових» компаній - мають пільги в оподаткуванні - дозволяє економити на податках.

Метод зміни виду діяльності податкового суб'єкта передбачає перехід на здійснення нових видів діяльності, більш прийнятних з точки зору оподаткування. Прикладом використання цього методу може служити перетворення організації торгівлі в торгового агента або комісіонера, що працює за «чужим» дорученням з «чужим» товаром за певну винагороду. Або використання договору товарного кредиту - з міркувань більш легкого обліку і меншого оподаткування.

Метод заміни податкової юрисдикції полягає в реєстрації організації на території, що надає при певних умовах пільгове оподаткування. Розробка стратегії розвитку компанії має на увазі можливу організацію аффіліаціонних структур у зовнішніх зонах з мінімальним податковим тягарем (офшор).

Методи внутрішнього планування

Вибір облікової політики юридичної і фізичної особи, Розробляються і приймаються один раз на фінансовий рік, - найважливіша частина внутрішнього податкового планування. Цей документ підтверджує обґрунтованість і законність того чи іншого тлумачення нормативних правових актів і дій відносно ведення бухгалтерського обліку.

Одним з тривіальних і часто використовуваних методів податкової оптимізації є зниження оподатковуваного прибутку за рахунок застосування прискореної амортизації та/або переоцінки основних засобів.

Контрактна схема дозволяє оптимізувати податковий режим при здійсненні конкретної угоди.

Оптимізація

Оптимізація досягається шляхом:

  • використання платником податків в контрактах чітких і ясних формулювань, а не прийнятих типових, розмитих положень договору;
  • використання декількох договорів, що забезпечують одну угоду.

Все це допомагає вибрати оптимальний податковий режим здійснення конкретної операції з урахуванням графіка надходження і витрачання фінансових і товарних потоків.

Пільги - одна з найважливіших деталей внутрішнього і зовнішнього податкового планування. Пільги та їх застосування в значній мірі залежать від місцевого законодавства. Як правило, значну частину пільг надають місцеві закони.

Спеціальні методи податкової оптимізації

Спеціальні методи податкової оптимізації мають більш вузьку сферу застосування, ніж загальні, проте так само можуть застосовуватися на підприємствах і у приватних підприємців. Оскільки спеціальні b, детально з прикладами висвітлені на іншій сторінці нашого сайту, Ви можете з ними детально ознайомитися в розділі оптимізація для юридичних осіб

Таким чином, податкове планування ґрунтується не тільки на вивченні текстів діючих податкових законів та інструкцій, але і на загальній принциповій позиції, займаної податковими органами. До речі, на практиці ця проста істина найчастіше виявляється важливішою, ніж багато законодавчих актів держави.

Платник податків здійснюючи податкове планування, різко, знижуючи податкове навантаження (навіть цілком легальним шляхом) повинен бути готовий до особливої уваги податкових органів. Це як мінімум може загрожувати уважним дослідженням діяльності та звітності, у пошуках джерел для штрафних санкцій, А також можливими податковими перевірками. Найчастіше підприємства, що мають невелике податкове навантаження, потрапляють у списки « мінімізаторів ». Платнику податків слід заздалегідь обґрунтувати результати податкового планування, в тому числі і зниження рівня податкового навантаження. Своєчасно звертайтеся до фахівцям за консультаціями, Щоб бути впевненими в обґрунтованості прийнятих рішень, ефективності впроваджуваних оптимізаційних схем. Зустрічаються випадки, коли добре спланована оптимізаційна схема через одну недоробку перетворюється на збиткову операцію.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачає...
Розрахунки через LiqРау – і Ви автоматично втрачаєте єдиний податок

Якщо Ви проводити розрахунки через LiqPay - податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок! Всі [ ... ]

Фінансовий моніторинг для підприємця...
Фінансовий моніторинг для підприємця

Фін.Моніторінг.
гроші на картку? Як купити квартиру, машину і не заг [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Популярні публікації
Штрафи по єдиному податку
Штрафи по єдиному податку

Як уникнутиритичних ситуацій якщо Ви
trong> Дана стаття присвячен [ ... ]

Найпростіший спосіб закриття підприємця...
Найпростіший спосіб закриття підприємця

Як закрити підприємця в 2017 році? Стаття призначена для тих підприємців, які вирі [ ... ]

Звітність підприємця при зміні групи єдиного подат...
Звітність підприємця при зміні групи єдиного податку або системи оподаткування

Зміна системи оподаткування або зміна групи єдиного податку часто призводять до  [ ... ]

Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним п...
Святкове печиво для ФОП, або які зміни за єдиним податком і ЄСВ у 2017 році чекають підприємців

Які зміни для ФОП у 2017 році по єдиному податку і ЄСВ? І кому з ФОП необхідно встанов [ ... ]

З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад ...
З 4 січня НБУ заборонив розрахунки готівкою понад 50 тис.грн.

Починаючи з 4 січня 2017р. НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою для громад [ ... ]

Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО т...
Нагадуємо Фіз. і Юр. Особам про нерухомість, РРО та ЕЦП

При зміні ПІБ або адреси - чи потрібно перереєструвати договір, з податковою про  [ ... ]

Плани на майбутнє та їх здійснення...
Плани на майбутнє та їх здійснення

ДПІ має право давати консультації виключно в усній формі

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]